Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Mgr. Martina Ďurinová AMANITKA handmade.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky

- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EÚ

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

- poskytnúť pri zadávaní objednávky slovenské mobilné číslo pre kuriérsku spoločnosť. V prípade dodania do inej krajiny, ak bude objednávka zasielaná kuriérskou spoločnosťou, poskytnúť mobilné číslo registrované v danej krajine.

V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prezretí vráteného tovaru, sumu vraciame späť na bankový účet. Tovar nesmie byť používaný akýmkoľvek spôsobom.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN SK4683605207004205942235, vedený u mBank.
dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
v hotovosti pri osobnom odbere na výdajni zásielok po dohode v Trenčíne.
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúru. Faktúru za tovar si môžete stiahnuť na stránke Sashe/ objednávky - ak ste kúpu realizovali cez tento portál.
Tovar je kupujúcemu dodaný:
na adresu určenú kupujúcim v objednávke.


Reklamačné podmienky

V prípade poškodeného, resp. samopoškodeného tovaru, alebo omylom poslaného iného druhu tovaru ma prosím do 7 dní od vzniku reklamačného prípadu kontaktujte e-mailom, kde napíšte prosím:
1) Opíšte nám o aký problém ide, resp. stručný popis poškodenia.
2) Záručný list – v tomto prípade je záručným listom samotná faktúra tovaru. Faktúru za tovar si môžete stiahnuť na stránke Sashe/ objednávky - ak ste kúpu realizovali cez tento portál.
3) Vaše meno
V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.
Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.

Kontaktná adresa (aj pre uplatnenie reklamácie a práva odstúpenia od zmluvy)
Mgr. Martina Ďurinová Amanitka Handmade, IČO: 52159965, sídlo: Dolná Súča 597, 91332, Slovenská republika.

tel. kontakt: +421 908419681, e-mail: amanitkahandmade@gmail.com

Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašlem na Vami zadanú adresu, dopravu hradím ja.

Reklamácie sa nevzťahujú na: poškodenie Vami neodborným zásahom

Tovar si chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím. Tričká neodporúčam prať v pračke. Maľované šálky neodporúčam umývať v umývačkách riadu.


Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2019

Zostať v kontakte